17 thg 12, 2015

Winter beauty

Creations only Nature could make ....

Baikal Ice Emerald
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_baikal-2Dice-2Demerald_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=dCcfqEYR9pr39A7SPB5q4p9C7OUQzcY5lT1Kp8-6l70&e=
Frozen Bubbles
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frozen-2Dbubbles_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=02mMMXP2vgBmkT-R1TUFnosSRRbYZeCl2Bl-aSamShc&e=
 Frozen Lighthouse On Lake Michigan Shore
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_flozen-2Dlighthouses-2Don-2Dlake-2Dmichigan-2Dshore_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=c7ADVITStJDLykhrnM1MKiXoWNXvsH95jj6BCiZ9fss&e=
Folded Snow
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_folded-2Dsnow_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=AUuA13Uiz0K_KjK3TK5a0nbtCUMhGuaRso7V76pNCZU&e=
Frozen Flower Buds
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frozen-2Dflower-2Dbuds_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=hQxsWRt3ETCzkQSBQiQIvH5XWZ84EkBQjZoEORgKyYA&e=
Frozen Lakes
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frozen-2Dlakes_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=Pdqsp4wYjaSj7S-AOFpyodVNzhJSMQAvRWHkw6yWQsg&e=
Ice Blossoms
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_ice-2Dblossoms_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=Qh_PuIjg4RGCSg4sFbPxC-epltw2fQCF0XEP-GRl5BI&e=


Frosted Lace

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frosted-2Dlace_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=fHSa4EDkGNbZZhJUpyYuAKzCOnO-kckO0v4Ew5FGyVY&e=


Flower after Ice Storm

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_flower-2Dafter-2Dice-2Dstorm_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=dq6N0pMDznuE_wET-p3MhheICd0IDRse6O22hs-tBJg&e=
Frozen Tree
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frozen-2Dtree_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=YzZhmSK9Y479-OH0dJmEypmkE_Hz47s7iH_AcDoa_r8&e=
After Freezing Rain in China
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_after-2Dfreezing-2Drain-2Din-2Dchina_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=NNQA7ogzMn-uqOkZI13u1kiq4ULf_d2dLux9SemSrJI&e=

Frozen Pond
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frozen-2Dpond_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=-IdmXYMIb9SGJYxo6w1V8dTDNWBPogttJit9IZTftBk&e=
Frost on the Fence
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frost-2Don-2Dthe-2Dfence_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=-we_KygTbnCaB_pjsdMe2nusY4gv589SYMAye0NQckw&e=
Frozen Berries
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frozen-2Dberries_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=6ZbX5NQhug7NFBWHqIuz2yTR_xZb49woe2nUi9P8JLc&e=


Frost Flowers in the Arctic Ocean

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frost-2Dflowers-2Din-2Dthe-2Darctic-2Docean_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=LwqYoA2kT9Oc8dUcqLKlxPEgMJFrY5IGkRMnL1PccgA&e=
Frosted Pine
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frosted-2Dpine_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=AlEI9eoFo3aJgDgS-LHlxG5NvDvXi7HsG-7bRM8TMmg&e=
Frozen Grass
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_frozen-2Dgrass_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=xnoE6RpMnQ5af3B8yu_QHt3kJ6MLlC9VPEI3VWrdptI&e=

Icicles on the Blooming Apple Tree
 https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_icicles-2Don-2Dthe-2Dblooming-2Dapple-2Dtree_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=CappILEaaxT_RatLs-4lZH4eXGNeW6zUVh71SmTQPKw&e=


Grass after Freezing Rain

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_grass-2Dafter-2Dfreezing-2Drain_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=O0x_pI_cuWSC3eQagCWNpGBt8OZFhUYUrpgzaNAEyqo&e=
Frost Flowers
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_fudgesicles_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=P_AOl7-OOal-yAdLc-u27u5zmfQ2nPgQT-ulc2aPRk8&e=
Icicle Bush
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_icicle-2Dbush_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=lCgUSf9iRnS5VuIGATDl-K2i-K2llXfd29InUYILrqo&e=
Leaf after Freezing Rain
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_leaf-2Dafter-2Dfreezing-2Drain_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=VxHswLFggn6lDpIctIpBM9JoTNt_58UQ8BiXHbZq82E&e=
Snow Roller
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boredpanda.com_snow-2Droller_&d=AwMFaQ&c=r_B2dqKkHczsuXPCSs5DOw&r=o3WEvpw_2JgDlZW3L7ZFGWAO1mxQI5W2qBauHRhcTbI&m=vFB3lamaqzu1Leh3_-U8W8XpxmNKtSvA9_zgRCkWoNg&s=rmMIcS4oTivtmssiNPWoEMdc2kT8LXOnfKLHXtAIrks&e=

6 nhận xét:

 1. Wow so beatiful !!! :x Cảm ơn Fa Anh đã cho xem ạ ,chúc Fa Anh có một mùa đông ý nghĩa và nhiều hồng ân của Chúa Jesus ban tặng !
  http://caccioppoli.com/Animated%20gifs/Merry%20Christmas/0280.gif
  http://farm3.static.flickr.com/2497/4178189729_eed2be9d38.jpg

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/NOEL/alotin.vn_1404183858_trangbh2012122115523580_0_zpsvgikrjg8.jpg
   Rất vui khi được Jessica chúc như vậy.
   http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/NOEL/original_thankyou%20card%20copy_zpsbqheabyo.jpg

   Xóa
 2. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/83/36/dc/8336dc40ebd8aa020ed51d86f93cc11f.jpg

  Thăm Fa mời cafe an lành!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/NOEL/thank-you-card-27314048_zpsqyn4db4b.jpg

   Xóa
 3. Nhìn ảnh thui mà cũng thấy lạnh theo. cơ mà đẹp ghê anh hén.
  giáng sinh có kế hoạch đi lòng vòng k anh ui ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/PHONG%20CANH%20NUOC%20NGOAI/hiver8_zpsf0m9teet.gif
   Đi lòng vòng thành phố thì có, đi xa chắc là không rồi.

   Xóa

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*